Podrobné vyhledávání podle měst:
Hledám:  Kraj:      
Okres:  Město:   
Max cena:,- Kč      
Realitní Poradna pro Vás:

Jméno a příjmení:                                                   
Váš email:  
Předmět:  
Popis:  
    

DAŇOVÉ OKÉNKO

Následující výčet daní, které se týká nemovitostí, řeší zákony č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, č. 357/1992 Sb. O dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostíč. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty i v pozdějších zněních.

DRUŽSTEVNÍ BYT

BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

RODINNÝ DŮM

POZEMEK

PRONÁJEM

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

osvobození:

Pokud výše uvedené nesplňují podmínky osvobození, je u nich uplatňována základní sazba 19 %.


 1. Bydliště - místo, kde člověk trvale bydlí, zákon nezná pojem trvalé bydliště. Pokud ho tam nemá nahlášené, pak se tato situace řeší svědeckými výpověďmi sousedů
 2. Stavba - veškeré stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, tvořící ucelenou nebo samostatnou část stavby spolu s jejími součástmi; patří tam zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem, včetně bytů a nebytových prostor
 3. Bytová potřeba - co se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí bytovou potřebou upravuje ustanovení § 15 odst. 7 písm. a) až h) zákona. Např. se jedná o:
  • koupi bytového domu, rodinného domu, rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 72/1999 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám "zákon o vlastnictví bytů" ve znění pozdějších předpisů
  • složení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejímž členem nebo společníkem se stal za účelem získání práva nájmu nebo užívání bytu nebo rodinného domu
  • údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů a bytu v nájmu nebo v užívání
  • splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových
  • úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu
  • potřeb uvedených v § 15 odst.1 písm. a) až g) zákona
 4. Den nabytí - u nemovitostí, bytů se dnem nabytí rozumí den převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitostem (§ 132, 133 a 460 občanského zákoníku) a je jím:
  • u převodu nemovitosti, bytu na základě smlouvy (kupní, smlouva, darovací smlouva nebo jiná smlouva) se nabývá vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí. V takovém případě podle zákona o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, je den nabytí den, kdy došla katastrálnímu úřadu žádost o zápisu vkladu
  • u nabytí děděním - den smrti zůstavitele
  • u nemovitostí nabytých rozhodnutím státního orgánu den uvedený v rozhodnutí, a není-li určen, pak den právní moci rozhodnutí
  Nepřerušení doby mezi nabytím a prodejem:
  • k vypořádání podílovými spoluvlastníky domu, včetně příslušné části společných prostor nebo rodinného domu včetně souvisejících pozemků, rozdělením podle velikosti jejich podílů
  • k tomu, že v budově byly byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního předpisu
  • k zániku nebo vypořádání společného jmění manželů