?> Otázky o dani z nemovitostí

Otázky o dani z nemovitostí

Realitní zpravodaj - zprávy ze světa realit a financí

LIDOVKY.cz - Jitka Trnková , 2009-02-13 10:01:45

Koupili či zdědili jste loni pozemek nebo byt? Pak musíte podat přiznání k dani z nemovitostí. Lhůta pro jeho podání u příslušného finančního úřadu končí 30. ledna.

Daň z nemovitostí se platí z pozemků a ze staveb. Většinou ale nejde o závratné částky. Pokud jste již přiznání k dani z nemovitostí v minulosti podávali a nedošlo mezitím k žádným změnám, znovu jej podávat nemusíte -finanční úřad pošle výměr automaticky. Jak se ale ti, kteří budou daňové přiznání podávat poprvé, vyznají ve změti nejasností a políčcích formuláře? Na praktické otázky odpovídal daňový poradce Jiří Celler.

Kdo musí do konce ledna podat přiznání k dani z nemovitostí?

Daň z nemovitostí se platí podle stavu vlastnictví k 1. lednu daného roku. Daňové přiznání musí podat každý, kdo v průběhu předchozího kalendářního roku nabyl nebo pozbyl nemovitost nebo změnil její parametry rozhodné pro výpočet daně. Za datum nabytí se přitom považuje datum podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí nebo datum kolaudace při dokončení nové stavby nebo přestavby.

Co když mám návrh na vklad podaný na katastru nemovitostí a zápis změny vlastnictví nebyl do 31. 12. 2007 proveden nebo probíhá dědické řízení a dědic nemovitostí není ani znám?

V případě, kdy k 1. 1. následujícího roku nastane změna, ale není o ní dosud rozhodnuto, se přiznání k dani z nemovitostí podává do konce třetího měsíce po měsíci, v němž byl vklad vlastnického práva zapsán do katastru nemovitostí nebo v němž nabylo právní moci rozhodnutí o skončení dědického řízení.

Kteří vlastníci nemovitostí tedy přiznání podávat nemusejí?

Ti, kteří již vlastnili nemovitosti a podávali daňové přiznání v předchozích letech a u nichž nedošlo k žádné změně, nebo došlo k novému výpočtu daně změnou zákona (například při změně sazby daně, ceny půdy, koeficientu nebo když skončí zákonem stanovená lhůta pro osvobození). V tomto případě daň přepočítá správce daně (finanční úřad) a zašle poplatníkovi platební výměr.

Které pozemky nebo stavby jsou od daně osvobozeny?

Osvobozeny jsou převážně pozemky ve vlastnictví státu, obce nebo sloužící k zvláštním účelům. Pozemky běžných daňových poplatníků zpravidla osvobozeny nejsou, pouze se neplatí daň z pozemku, který je zastavěn. Stavby obytných domů nebo bytů ve vlastnictví fyzických osob jsou osvobozeny po dobu 15 let od kolaudace, stavby po provedení změny systému vytápění z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie po dobu 5 let. Dále jsou osvobozeny například stavby, sloužící k bydlení tělesně postižených osob. Bližší podmínky pro tato a další osvobození jsou uvedeny v zákoně.

Když jsem pouze nájemník bytu, daň za mě platí vlastník. Poté, co byt odkoupím, musím přiznání podat sám. Jak je to ovšem v případě, když byt patří družstvu?

Daň z nemovitostí v tomto případě platí jako vlastník družstvo a zpravidla ji členům družstva rozpočítává při ročním zúčtování nákladů.

Pro výpočet daně ze stavebních pozemků je nutné znát koeficient, který se odvíjí od velikosti obce, ve které se pozemek nachází. Od Nového roku se tento koeficient změnil u obcí do 1000 obyvatel, kteří zaplatí na této dani více. Kde zjistím svůj koeficient?

Doporučuji obrátit se na oddělení majetkových daní místně příslušného finančního úřadu, kde vám koeficient obce nebo její části nebo cenu pozemku sdělí (na vývěsce nebo i telefonicky).

Mám rozestavěný dům. Budu platit daň jak z pozemku, tak i ze samotné stavby?

Ne, platí se vždy jen jedna daň. Po vydání stavebního povolení, tedy od 1. 1. následujícího roku, platíte daň ze stavebního pozemku a od kolaudačního rozhodnutí nebo od souhlasu s užíváním stavby před kolaudací platíte daň ze stavby.

Vztahuje se daň i na případy, kdy si vedle rodinného domu postavím samostatnou garáž nebo na zahradě chatku?

Ano, vztahuje s tím, že po dokončení stavby přestanete platit daň ze zastavěné části pozemku.

Když prodám dům nebo pozemek, musím to nahlásit finančnímu úřadu, aby mi již výměr neposílal?

Pokud vám nezůstane v územním obvodu finančního úřadu žádná nemovitost podléhající dani z nemovitostí, musíte to oznámit ve stejné lhůtě, jako se podává daňové přiznání, tedy do 31. ledna následujícího roku.

Do kdy je nutné daň zaplatit?

Do 31. května. Pokud daň přesáhne 5000 Kč, platí se ve dvou splátkách, do 31. května a do 30. listopadu. Finanční úřad vám zpravidla již v dubnu zašle složenky s předepsanou výší i termínem splátek.

Co se stane, když daň nezaplatím nebo ji špatně vypočítám? Hrozí mi sankce?

Pokud na chybu správce daně přijde sám - např. v případě špatného koeficientu - vyzve vás k opravě nebo ji sám opraví a pošle vám správný platební výměr. Když zjistí chybu až při další kontrole, daň vám doměří a za dobu od splatnosti daně do skutečného zaplacení vám předepíše úrok z prodlení.

A co když přiznání k dani z nemovitostí vůbec nepodám?

Pokud přiznání vůbec nepodáte nebo podáte pozdě, může vám správce vyměřenou daň zvýšit až o 10 %. Při pozdním zaplacení vám ještě vyměří úrok z prodlení.

Kam se mohu obrátit na pomoc, když si s vyplňováním formuláře nevím rady?

Výpočet daně z nemovitostí je oproti ostatním daním značně složitý. Nezapomeňte si proto vyzvednout s formulářem i pokyny k vyplnění. Pokud se vám přesto nepodaří tiskopis vyplnit, obraťte se na daňového poradce. Pomůže vám i příslušný správce daně, i když to není jeho povinnost.

Přečteno: 4831 x

Tagy:

Přihlášte se k odběru Realitního zpravodaje

Přihlášení k odběru Realitního zpravodaje

Čtěte také:

Díky deregulaci nájemného klesají tržní nájmy v Čechách
2013-01-15 11:11:28
Většina vlastníků musí letos zaplatit daň z nemovitosti do 1. června
2009-05-27 09:59:04
Vláda posoudí novelu, která má změnit pronájmy obecního majetku
2009-05-06 16:21:47
Zpět na seznam článků

Zpět na úvodní stranu